SYNIMET PËR 4 VJEÇARIN E ARDHSHËM, 2007 – 2011

VAZHDOJME NDRYSHIMIN SE BASHKU
Për Përmirësimin e Infrastrukturës :

- Përfundimi i Studimit të ri urbanistik për të gjithë zonën e Nikaj-Merturit
- Asfaltim i Rrugëve  Fireze

- Lekbibaj.
- Shtimi i shtyllave të ndricimit dhe i rrjetit te ndricimit publik, aty ku mungon.  
-Vazhdimi i Rehabilitimit të rrjetit të ujsjëllësit të Bjeshjkë Fangje

- Qender Komune,

- Vazhdimi i Rehabilitimit të rrjetit të ujsjëllësit të Kshot

- Peraj

– Gjonpepaj.
- Asfaltim i Rrugës Ura e Merturit

– Centrali.              

-Lidhja e çdo shtepie të Komunës me rrugë automobilistike.

- Ndertimi i pritave malore në të gjithe zonën.
Shtim dhe përmirësim i hapësirave të gjelbërta:
- Modernizimi i pastrimit të pyjeve dhe kullotave .
-Mbjellje pemë frutore  kudo ku mungojnë nëpër fshatra dhe hapesira te lira të Konumes
-Pyllezim i shtratit të përroive.

 -Pastrimi i masiveve te geshtenjave dhe mbjellja e fidaneve te rinj.

Trasparenca dhe pjesemarrja qytetare ne qeverisje:
-Përsosja e transparencës për hartimin e paketës fiskale dhe përdorimin e të ardhurave.
-Rikonstruksion e godines së  Qendres shendetesore Lekbibaj

-Vendosja e pllakave të emërtesës së rrugëve e shtepive.
-Anketim i vazhdueshëm dhe marrje e opinjoneve të banoreve për zhvillimin e zonës.
-Ndjekja dhe koordinimi i veprimtarisë së administratës me rekomandimet e organizatave të specializuara për qeverisjen lokale, vendase e të huaja.
Përmirësimi i infarstrukturës së arsimit, kulturës, edukimit dhe sporteve:
- Ndërtimi i dy shkollave të reja.
- Ndërtimi i dy  kopështeve në Gjonpepaj dhe Tetaj.
- Salla e leximit të bibliotekës.
-Rikonstruksion e Stadiumit.
-Vazhdim i Rikonstruksionit të thellë në Shkolla & Kopështe e Cerdhe.
-Rehabilitimi i terrenit sportiv prane  Shkollës se mesme te bashkuar “Tinka Kurti” Lekbibaj
-Vendosja e shënjave sinjalistike dhe pengesave rrugore.
-Shtimi & Risistemimi i Parkingjeve.

Zhvillimi lokal, pronat dhe strehimi:
-Mbështetja e iniciativave dhe projekteve që sigurojnë punësim të të papuneve.
-Përfundimi i shpërndarjes së tapive të tokës bujqësore.
-Mbështetje totale e proçesit të ri ligjor të verifikimit dhe kthimit të pronave ish pronarëve.
-Simulimi për bizneset e reja dhe ato që punësojne më shumë njerëz.

 

nikaj-merturi
nikaj-merturi
nikaj-merturi
Shenim: Ne menyre qe kjo faqe te jete sa me e plote, na dergoni ne adresen tone te email-it info@nikaj-merturi.com materiale qe kane te bejne me Nikaj-Merturin (histori,fotografi,krijime,sygjerime,vrejtje... etj)
VIDEO E JAVESmtm_logo

europ_assistancewww.albaskela.com


Website